Check-In
Check-Out
Adult
BEST RATE GUARANTEED

นโยบายการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มีนโยบายการบริหารธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม , สังคม และเศรษฐกิจ  ดังต่อไปนี้

1) ด้านสิ่งแวดล้อม

1.1) การใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ ลดการใช้พลังงาน ทั้ง น้ำ ไฟฟ้า และแก๊ส ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด ลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะเป็นพิษ มีการใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสินค้าในชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีการตั้งเป้าหมายบริษัท ให้มีการลดการใช้พลังงาน ทั้ง น้ำ ไฟฟ้า แก๊ส และสารเคมีต่างๆ ลงปีละ 5-10 %

1.2) การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ การรีไซเคิลขยะ ลดการใช้พลาสติก มีระบบการจัดการเรื่องการป้องกันมลพิษ มีระบบกำจัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ท่อน้ำสาธารณะ ระบบถ่ายเทอากาศเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์

1.3การลดผลกระทบเชิงลบ จากการจัดงาน จัดตั้งนโยบายเรื่องการป้องกันเสียงในห้องห้องประชุมจัดเลี้ยง ห้องพัก และอาคาร และคำนึงถึงชุมชนรอบข้าง รวมทั้งมีการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยที่เข็มงวด ดูแลจัดการเรื่องการจราจรทั้งในโรงแรมและบริเวณรอบด้านโรงแรม อย่างเป็นระบบ และเข้าร่วมโครงการ Police Eyes ติดตั้ง CC TV ริมถนน

1.4) การลดมลภาวะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย ติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Inventor เรื่องผลิตน้ำเย็น Chiller การใช้หลอดไฟ LED TV LED และการลดปริมาณการใช้โฟม โรงแรมได้เข้าร่วมในโครงการ “ โรงแรมไทย ร่วมใจลดใช้พลาสติก” เป็นโรงแรมไร้พลาสติก

1.5) การป้องกันและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการจัดการและกิจกรรม เรื่องการปลูกป่าทดแทน การร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ การเก็บขยะรอบๆชุมชน

และการร่วมทำความสะอาดโบราณสถาน วัดวาอารามในชุมชน เป็นประจำ ต่อเนื่องทุกปี

2) ด้านสังคม

2.1) การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ได้ให้นักเรียนนักศึกษามาศึกษาดูงานและเรียนรู้งานด้านการโรงแรม  และมีการร่วมให้ความรู้กับหน่วยงานของรัฐในการร่วมเป็น วิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการต่างๆ

2.2) การส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย อย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้ง เพศ อายุ เชื้อชาติ และผู้พิการ

2.3) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงาน รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆที่สอดคล้องกับที่กฎหมายแรงงานกำหนด มีการจ่ายเงินเดือนตรงตามเวลา  จ่ายค่าล่วงเวลา  จ่ายค่าตอบแทนในการให้บริการ  มีสวัสดิการ อาหาร ชุดเครื่องแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการทำงาน  และสวัสดิการช่วยเหลืองานศพคนในครอบครัว      

2.4) การส่งเสริมชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร มีการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน  สุ่มตรวจสารเสพติด  การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน  อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การช่วยเหลือชีวิต  แผนอพยพหนีไฟ และแผ่นดินไหว  และซ้อมภาคปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอ การให้พนักงานเลือกเมนูอาหารที่รับประทาน

ให้สิทธิพนักงานรับประทานอาหารในโรงแรม  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือน งานสังสรรค์พนักงานประจำปี  งานเลี้ยงปีใหม่ ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

3) ด้านเศรษฐกิจ

3.1) การจ้างคนงานในชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้  โดยโรงแรมมีนโยบายการจ้างคนในท้องถิ่น  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  และห่างจากโรงแรมไม่เกิน 5 กิโลเมตร

3.2) การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว โดยมีนโยบาย ให้จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ใช้สินค้าเบอร์ห้า  ใช้สินค้าพื้นถิ่น  สนับสนุนให้ซับพลายเออร์ลดใช้ถุงพลาสติก  อุดหนุนพืชผัก  ปลอดสารพิษ  และใช้พืชผักผลไม้ ตามฤดูกาล

3.3) การสร้างคุณค่าให้ชุมชน เราได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน พนักงานนำสินค้าท้องถิ่น OTOP มาจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึกในโรงแรม  และให้ความร่วมมือในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างริมคลองแม่ข่า ให้เป็นทางเดินสาธารณะ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม  และนำพนักงานร่วมสืบสานประเพณีดีงามของจังหวัด เช่น  ร่วมงานและทำกิจกรรมส่งเสริมงานไม้ดอกไม้ประดับ  ประเพณีรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์  ร่วมงานอินทขิล (ทำบุญเสาหลักเมือง)  งานทำบุญประตูเมือง   งานลอยกระทง  รวมถึงประเพณีท้องถิ่น งานบุญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชนและสืบสานประเพณีดีงาม และเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว