Check-In
Check-Out
Adult
BEST RATE GUARANTEED

นโยบายการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มีนโยบายการบริหารธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม , สังคม และเศรษฐกิจ  ดังต่อไปนี้

1) ด้านสิ่งแวดล้อม

1.1) การใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ ลดการใช้พลังงาน ทั้ง น้ำ ไฟฟ้า และแก๊ส ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด ลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะเป็นพิษ มีการใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสินค้าในชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีการตั้งเป้าหมายบริษัท ให้มีการลดการใช้พลังงาน ทั้ง น้ำ ไฟฟ้า แก๊ส และสารเคมีต่างๆ ลงปีละ 5-10 %

1.2) การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ การรีไซเคิลขยะ ลดการใช้พลาสติก มีระบบการจัดการเรื่องการป้องกันมลพิษ มีระบบกำจัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ท่อน้ำสาธารณะ ระบบถ่ายเทอากาศเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์

1.3) การลดผลกระทบเชิงลบ จากการจัดงาน จัดตั้งนโยบายเรื่องการป้องกันเสียงในห้องห้องประชุมจัดเลี้ยง ห้องพัก และอาคาร และคำนึงถึงชุมชนรอบข้าง รวมทั้งมีการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยที่เข็มงวด ดูแลจัดการเรื่องการจราจรทั้งในโรงแรมและบริเวณรอบด้านโรงแรม อย่างเป็นระบบ และเข้าร่วมโครงการ Police Eyes ติดตั้ง CC TV ริมถนน

1.4) การลดมลภาวะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย ติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Inventor เรื่องผลิตน้ำเย็น Chiller การใช้หลอดไฟ LED TV LED และการลดปริมาณการใช้โฟม โรงแรมได้เข้าร่วมในโครงการ “ โรงแรมไทย ร่วมใจลดใช้พลาสติก” เป็นโรงแรมไร้พลาสติก

1.5) การป้องกันและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการจัดการและกิจกรรม เรื่องการปลูกป่าทดแทน การร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ การเก็บขยะรอบๆชุมชน และการร่วมทำความสะอาดโบราณสถาน วัดวาอารามในชุมชน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

2) ด้านสังคม

2.1) การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ได้ให้นักเรียนนักศึกษามาศึกษาดูงานและเรียนรู้งานด้านการโรงแรม  และมีการร่วมให้ความรู้กับหน่วยงานของรัฐในการร่วมเป็น วิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการต่างๆ

2.2) การส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย อย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้ง เพศ อายุ เชื้อชาติ และผู้พิการ

2.3) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆที่สอดคล้องกับที่กฎหมายแรงงานกำหนด มีการจ่ายเงินเดือนตรงตามเวลา 

จ่ายค่าล่วงเวลา  จ่ายค่าตอบแทนในการให้บริการ  มีสวัสดิการ อาหาร ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการทำงาน  และสวัสดิการช่วยเหลืองานศพคนในครอบครัว 

2.4) การส่งเสริมชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร  มีการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน  สุ่มตรวจสารเสพติด  การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน  อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การช่วยเหลือชีวิต  แผนอพยพหนีไฟ และแผ่นดินไหว  และซ้อมภาคปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอ การให้พนักงานเลือกเมนูอาหารที่รับประทาน ให้สิทธิพนักงานรับประทานอาหารในโรงแรม  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือน งานสังสรรค์พนักงานประจำปี  งานเลี้ยงปีใหม่ ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

3) ด้านเศรษฐกิจ

3.1) การจ้างคนงานในชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้  โดยโรงแรมมีนโยบายการจ้างคนในท้องถิ่น  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  และห่างจากโรงแรมไม่เกิน 5 กิโลเมตร

3.2) การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว โดยมีนโยบาย ให้จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ใช้สินค้าเบอร์ห้า  ใช้สินค้าพื้นถิ่น  สนับสนุนให้ซับพลายเออร์ลดใช้ถุงพลาสติก  อุดหนุนพืชผัก  ปลอดสารพิษ  และใช้พืชผักผลไม้ ตามฤดูกาล

3.2) การสร้างคุณค่าให้ชุมชนเราได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน พนักงานนำสินค้าท้องถิ่น OTOP มาจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึกในโรงแรม  และให้ความร่วมมือในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างริมคลองแม่ข่า ให้เป็นทางเดินสาธารณะ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม  และนำพนักงานร่วมสืบสานประเพณีดีงามของจังหวัด เช่น  ร่วมงานและทำกิจกรรมส่งเสริมงานไม้ดอกไม้ประดับ  ประเพณีรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์  ร่วมงานอินทขิล (ทำบุญเสาหลักเมือง)  งานทำบุญประตูเมือง   งานลอยกระทง  รวมถึงประเพณีท้องถิ่น งานบุญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชนและสืบสานประเพณีดีงาม และเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว