นโยบายการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มีนโยบายการบริหารธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม , สังคม และเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้

1) ด้านสิ่งแวดล้อม

1.1) การใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ ลดการใช้พลังงาน ทั้ง น้ำ ไฟฟ้า และแก๊ส ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด ลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะเป็นพิษ มีการใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสินค้าในชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีการตั้งเป้าหมายบริษัท ให้มีการลดการใช้พลังงาน ทั้ง น้ำ ไฟฟ้า แก๊ส และสารเคมีต่างๆ ลงปีละ 5-10 %

1.2) การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ การรีไซเคิลขยะ ลดการใช้พลาสติก มีระบบการจัดการเรื่องการป้องกันมลพิษ มีระบบกำจัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ท่อน้ำสาธารณะ ระบบถ่ายเทอากาศเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์

1.3) การลดผลกระทบเชิงลบ จากการจัดงาน จัดตั้งนโยบายเรื่องการป้องกันเสียงในห้องห้องประชุมจัดเลี้ยง ห้องพัก และอาคาร และคำนึงถึงชุมชนรอบข้าง รวมทั้งมีการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยที่เข็มงวด ดูแลจัดการเรื่องการจราจรทั้งในโรงแรมและบริเวณรอบด้านโรงแรม อย่างเป็นระบบ และเข้าร่วมโครงการ Police Eyes ติดตั้ง CC TV ริมถนน

1.4) การลดมลภาวะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย ติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Inventor เรื่องผลิตน้ำเย็น Chiller การใช้หลอดไฟ LED TV LED และการลดปริมาณการใช้โฟม โรงแรมได้เข้าร่วมในโครงการ “ โรงแรมไทย ร่วมใจลดใช้พลาสติก” เป็นโรงแรมไร้พลาสติก

1.5) การป้องกันและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการจัดการและกิจกรรม เรื่องการปลูกป่าทดแทน การร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ การเก็บขยะรอบๆชุมชน และการร่วมทำความสะอาดโบราณสถาน วัดวาอารามในชุมชน เป็นประจำ ต่อเนื่องทุกปี

Sustainability

2) ด้านสังคม

2.1) การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ได้ให้นักเรียนนักศึกษามาศึกษาดูงานและเรียนรู้งานด้านการโรงแรม และมีการร่วมให้ความรู้กับหน่วยงานของรัฐในการร่วมเป็น วิทยากร ในงานสัมมนาวิชาการต่างๆ

2.2) การส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย อย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้ง เพศ อายุ เชื้อชาติ และผู้พิการ

2.3) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงาน รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆที่สอดคล้องกับที่กฎหมายแรงงานกำหนด มีการจ่ายเงินเดือนตรงตามเวลา จ่ายค่าล่วงเวลา จ่ายค่าตอบแทนในการให้บริการ มีสวัสดิการ อาหาร ชุดเครื่องแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการทำงาน และสวัสดิการช่วยเหลืองานศพคนในครอบครัว

2.4) การส่งเสริมชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร มีการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน สุ่มตรวจสารเสพติด การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือชีวิต แผนอพยพหนีไฟ และแผ่นดินไหว และซ้อมภาคปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอ การให้พนักงานเลือกเมนูอาหารที่รับประทาน ให้สิทธิพนักงานรับประทานอาหารในโรงแรม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดประจำเดือน งานสังสรรค์พนักงานประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

3) ด้านเศรษฐกิจ

3.1) การจ้างคนงานในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ โดยโรงแรมมีนโยบายการจ้างคนในท้องถิ่น ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และห่างจากโรงแรมไม่เกิน 5 กิโลเมตร

3.2) การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว โดยมีนโยบาย ให้จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม ใช้สินค้าเบอร์ห้า ใช้สินค้าพื้นถิ่น สนับสนุนให้ซับพลายเออร์ลดใช้ถุงพลาสติก อุดหนุนพืชผัก ปลอดสารพิษ และใช้พืชผักผลไม้ ตามฤดูกาล

3.3) การสร้างคุณค่าให้ชุมชน เราได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน พนักงานนำสินค้าท้องถิ่น OTOP มาจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึกในโรงแรม และให้ความร่วมมือในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างริมคลองแม่ข่า ให้เป็นทางเดินสาธารณะ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม และนำพนักงานร่วมสืบสานประเพณีดีงามของจังหวัด เช่น ร่วมงานและทำกิจกรรมส่งเสริมงานไม้ดอกไม้ประดับ ประเพณีรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ ร่วมงานอินทขิล (ทำบุญเสาหลักเมือง) งานทำบุญประตูเมือง งานลอยกระทง รวมถึงประเพณีท้องถิ่น งานบุญทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้ชุมชนและสืบสานประเพณีดีงาม และเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

เอกสารนโยบายการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

Sustainability
Sustainability
Sustainability
Sustainability
Sustainability
Sustainability

รางวัลการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

Best Rate Guarantee

Check In
Check Out